تجهیزات بهینه سازی فرولی

Shopping Cart Icon

فروشگاه آنلاین پیمان

Whatsapp Ios Icon

مشاوره در WhatsApp

  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان

a . حرارت و برودت --› سرمایشی فرولی --› Ferroli --› محصولات سرمایشی فرولی ایتالیا ( تجهیزات بهینه سازی فرولی) --›

تجهیزات بهینه سازی فرولی

Pdfتصاویرمحدوده ظرفیت هوادهیمدلشرحردیف
m3/hr
HEAT RECOVERY UNITS
3003920UT RECبازیافت کننده حرارت1
3104290UT REC Rبازیافت کننده حرارت چرخی Rotary2
5004000UT REC DP - DP Fبازیافت کننده حرارت3
Ferroli ProductsHOPPYEmaux ProductsHeloetatron ETATRON.D.S.Antech Productsاطلس فیلتری ایتالیا
Englishفارسی tasisat_peyman
دسته بندی محصولات