فن کویل های فرولی

Shopping Cart Icon

فروشگاه آنلاین پیمان

Whatsapp Ios Icon

مشاوره در WhatsApp

  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان

a . حرارت و برودت --› سرمایشی فرولی --› Ferroli --› محصولات سرمایشی فرولی ایتالیا ( فن کویل های فرولی) --›

فن کویل های فرولی

Pdfتصاویرسطح صداافت فشارهوادهیمحدوده ظرفیت حرارتیمحدوده ظرفیت برودتیمدلشرحردیف
dB(A)in.H2Ocfmkwkw
FAN COIL UNIT(FLOOR & ROOF)
30 ~ 50---1006302.816.91.18.2TOP FAN PLUSفن کویل زمینی1
30 ~ 47---2657203.813.92.410FCSفن کویل کاستی (چهار طرفه)2
FAN COIL UNIT(CEILING CONCEALED)
 ---0.237020002.816.91.18.2FCF PLUSفن کویل
(زیر سقف کاذبی بدون کابینت)
3
---0.237020005.832.64.827.9VHF3فن کویل
(زیر سقف کاذبی کابینت دار)
4
DUCTED FAN COIL UNIT
42 ~ 530.446018305.5923.95.423.1MERCURY SPفن کویل کانالی5
45 ~ 670.75 ~ 1.35680241019.366.91138.4TCDفن کویل کانالی6
51 ~ 590.7 ~ 0.7861038009.571.36.0432.5TCXفن کویل کانالی7
LARGE CAPACITY FAN COIL UNIT
58 ~ 691 ~ 1.617701030035.228331.2200TCTفن کویل با ظرفیت بالا8
Ferroli ProductsHOPPYEmaux ProductsHeloetatron ETATRON.D.S.Antech Productsاطلس فیلتری ایتالیا
Englishفارسی tasisat_peyman
دسته بندی محصولات