هواسازهای فرولی

Shopping Cart Icon

فروشگاه آنلاین پیمان

Whatsapp Ios Icon

مشاوره در WhatsApp

  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان
  • گروه آب و تاسیسات پیمان

a . حرارت و برودت --› سرمایشی فرولی --› Ferroli --› محصولات سرمایشی فرولی ایتالیا ( هواسازهای فرولی ) --›

هواسازهای فرولی

Pdfتصاویرمحدوده ظرفیت هوادهیمدلشرحردیف
m3/hr
AIR HANDLING UNITS
100000FTPهواساز1
Ferroli ProductsHOPPYEmaux ProductsHeloetatron ETATRON.D.S.Antech Productsاطلس فیلتری ایتالیا
Englishفارسی tasisat_peyman
دسته بندی محصولات